Finiša taisnē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešana

14.03.2017

Otrdien, 14.martā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto 2016. gada otrā pusgada informatīvo ziņojumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti)  ieviešanas statusu.

Šobrīd turpinās 7 EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu ieviešana, kuru ietvaros Latvijas tautsaimniecībā investētais finansējums sasniedza 60,2 miljonus eiro jeb 80,2% no kopējā Latvijai pieejamā EEZ/Norvēģijas finansējuma. Kopumā līdz pārskata perioda beigām no 339 projektiem ir pabeigta lielākā daļa - 84% jeb 283 projekti. Atlikušie projekti jāpabeidz līdz 2017. gada 30. aprīlim.

2017. gada 30. aprīlī kā pirmā tiks noslēgta programma “NVO fonds”, kā rezultātā tika īstenoti 205 projekti. Liela daļa projektu tika īstenoti ar mērķi stiprināt demokrātiskās vērtības, bet daļa no tiem bija vērsti arī uz rasisma, ksenofobijas, homofobijas mazināšanu un romu iekļaušanu sabiedrībā.

Programmā “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ir norisinājusies vairāku muzeju atklāšana pēc rekonstrukcijas darbiem – Raiņa muzejs Tadenavā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā un māja Rīgā, Jāņa Akuratera muzejs, kā arī Ludzas lielā sinagoga. Visi trīs atjaunotie Raiņa un Aspazijas muzeji 2017. gada 23. februārī saņēma Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvu “Kilograms kultūras 2016” nominācijā “Mantojums”. Vienlaikus tika pabeigti rekonstrukcijas darbi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Ostas noliktavas ēkā.

Programmā “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ievērojami uzlabots 21 īslaicīgās aizturēšanas vietas/pagaidu turēšanas telpas stāvoklis, kā arī izstrādāta mācību programma un rokasgrāmata Valsts policijas personālam, iekļaujot tādas tēmas kā cilvēktiesību ievērošana, fiziska spēka un speciālo līdzekļu lietošana, rīcība ārkārtas gadījumos u.c. 2016. gada 5. oktobrī tika atklāts Atkarīgo centrs Olaines cietumā, kas paredzēts ieslodzītajiem ar vielu atkarību problēmām un kurā šobrīd ir uzņemti un resocializācijas pasākumus uzsākuši jau 24 klienti. Vienlaikus elektroniskā uzraudzība ir piemērota jau 88 personām, sekmējot to integrēšanos sabiedrībā. Programmā “Pētniecība un stipendijas” turpinājās 11 pētniecības projektu īstenošana un tajos bija iesaistīti 160 pētnieki no 35 Latvijas un Norvēģijas zinātniskajām institūcijām, kā rezultātā tapa 41 starptautiski recenzētās publikācijas. Tāpat ir noslēgušies 17 stipendiju projekti, kuros 58 studenti un 120 akadēmiskā personāla pārstāvji no 45 Latvijas un EEZ/Norvēģijas augstskolām papildināja zināšanas un veicināja pieredzes apmaiņu tādās jomās kā, piemēram, farmācija, dabaszinātnes, veselības zinātnes, teorētiskā valodniecība, digitālie mediji, politikas zinātne, socioloģija, lauksaimniecība, informāciju tehnoloģija, māksla un dizains, arhitektūra u.c.

Programmā „Nacionālā klimata politika”  ir uzbūvētas 5 videi draudzīgas sabiedriski nozīmīgas ēkas un 3 no tām (Ādažos, Ventspilī un Alojā) ir izvirzītas skatei “Gada labākā būve Latvijā 2016” nominācijā “Publiskā jaunbūve”,, kā arī notikušas –13 informatīvas kampaņas, sagatavotas 11 apmācību programmas/studiju moduļi un 6 pētījumi par klimata pārmaiņu saistītiem tematiem. Izstrādāta sistēmu siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas datu bāze , kā arī visos Latvijas reģionos pašvaldībām, komersantiem, augstākās izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām tika organizēti interaktīvi semināru cikli par klimata pārmaiņām un oglekļa mazietilpīgu attīstību, kuru rezultāti tiks ņemti vērā Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050. gadam izstrādē. Tāpat izstrādāts klimata pārmaiņu ietekmes un pielāgošanās scenārijs Latvijai līdz 2100. gadam.

Programmā “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”  izstrādāti 15 dabas aizsardzības plāni, 9 reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti, tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, izveidota datu bāze “Mācīties salīdzinot” (benchlearning) un 4 pašvaldību sadarbības tīkli, kuru ietvaros iesaistītās pašvaldības izstrādāja pakalpojumu uzlabošanas plānus, izstrādāti 15 investīciju piesaistes materiāli, atbalstītas 15 labākās inovatīvās biznesa idejas 5 reģionālajos konkursos.

Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” īstenoto projektu rezultātā ir radītas 26 jaunas darba vietas, 4,7 milj. euro apmērā piesaistīts privātais finansējums zaļo tehnoloģiju/produktu izstrādē, kā arī 9 ražošanas uzņēmumos ir uzstādītas jaunas un videi draudzīgākas ražošanas iekārtas/tehnoloģijas, ļaujot uzņēmumiem ietaupīt ražošanas izmaksas, kā arī mazināt negatīvo ietekmi uz vidi ražošanas procesā. Zaļo tehnoloģiju inkubators nodrošināja inkubācijas pakalpojumus visiem 24 apstiprinātajiem uzņēmumiem, kā arī 147 klienti (jeb 96 %) no 153 apstiprinātajiem jau saņēmuši pirms inkubācijas pakalpojumus. Par labiem pirms inkubācijas rezultātiem liecina Latvijas Climate Launchpad 2016 konkursa rezultāti, kur 2 no TOP 3 finālistiem (1. un 3.vieta) ir tieši no Inkubatora pirms inkubācijas projektiem.

Paralēli FM ir uzsākusi oficiālas sarunas ar donorvalstīm par nākamā perioda  EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu investīciju (102,1 milj. euro,) iespējām Latvijai. Prognozēts šo sarunu un plānošanas procesu pabeigt 2017. gadā, lai iespējami ātri un efektīvi uzsāktu atbalstīto programmu ieviešanu.

Ziņojums par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta investīciju progresu 2016. gada otrajā pusgadā atrodams ES fondu mājaslapā