Veikts EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada sistēmas izvērtējums

03.08.2016

Gatavojoties EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada periodam, ir veikts EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada sistēmas izvērtējums (ārpakalpojums). Vadošā iestāde izvērtējuma secinājumus un aktuālās rekomendācijas iespēju robežās ņems vērā, saskaņojot ar donorvalstīm jaunā perioda Donorvalstu Noteikumus, kā arī izstrādājot nacionālos normatīvos aktus par EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumentu 2014.-2021.gada perioda ieviešanu.

Izvērtējums pēc būtības atzīst, ka EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas mehānisma uzbūve un iesaistīto institūciju funkcijas ir veicinājušas izvirzīto mērķu/rezultātu savlaicīgu sasniegšanu. Sagaidāmie rezultāti/ieguvumi pārsniedz nepieciešamos resursus/veiktos ieguldījumus ieviešanas prasību izpildē. Iespējami pilnveidojumi ieviešanas sistēmā, kas lielā mērā atkarīgi no Donorvalstu regulējuma elastības un nosacījumiem.

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda sistēmas izvērtējums publicēts Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā